.net framework 4.0 445544com

2011年2月21日-Microsoft .NET Framework 4 可再发行组件包将安装 .NET Framework 运行时和关联文件(这些文件是运行和开发面向 .NET Framework 4 的应用程序所必需的)。 445544com学姐老师一个都不放过